مدیریت شهری در این سی و چند ساله برای نامگذاری خیابان‌ها، میدان‌ها و گذر‌گاه‌ها از نماد‌ها، مفاهیم و نام‌های برگرفته از جنگ 8 ساله‌ی ایران و عراق استفاده کرده است. بی‌تردید تاریخ ایران پر است از رشادت‌ها، دلاوری‌ها و شجاعت‌های مردمان این سرزمین در دوران گوناگون تاریخی برای دفاع از کیان این بوم. کاش در این میان از آرش، یعقوب لیث، آریوبرزن و... هم نامی می‌بردند... از این‌ها که بگذریم نام‌آوران فرهنگی در این دیار کم نیستند، اما کمتر از آن‌ها نامی بر خیابان‌های شهر‌ها می‌بینیم. وقتی اقبال لاهوری نام خیابان کوچکی است در شرق تهران یا مولوی نام خیابانی بی‌کلاس در جنوب تهران یا اصلن از رودکی در نامگذاری خیابان‌ها خبری نیست می‌فهمی که... انگار از دید مدیران شهری, ایرانی جز جنگاوری، جبهه، شهادت و... مولفه‌ی زیستی ی دیگری ندارد!  با خود فکر می‌کنم چه زیبا بود که نام خیابانی هنر بود یا جامعه‌شناسی، ادبیات، فلسفه یا... 

منبع : نیایش |سهم میراث ایرانی در گذرگاه های شهری
برچسب ها : شهری